„MÓJ LOS W MOICH RĘKACH”

„MÓJ LOS W MOICH RĘKACH”

W dniu 01.01.2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Mój los w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu poprzez

aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

      

      Cele szczegółowe projektu to:

  1. Nabycie przez UP umiejętności społecznych;
  2. Upowszechnienie pracy socjalnej;
  3. Podniesieni kwalifikacji zawodowych przez UP

 

Do projektu zakwalifikowano siedemnaście osób, które spełniały następujące kryteria:

– zameldowana lub zamieszkują na terenie gminy Pałecznica;

– znajdują się pod opieką GOPS Pałecznica;

– pozostają bez zatrudnienia i/lub zatrudnioną (rolnik) i/lub wykazującą problemy w rodzinie;

-pozostającą w wieku aktywności zawodowej;

– wyrażają  zgodę na udział w projekcie.

 

W realizacji działań projektowych zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

W ramach kontraktów socjalnych przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na pracę  z  grupą  17 beneficjentów  poprzez  zapewnienie:

poradnictwa specjalistycznego ( łącznie: 20 godzin z doradcą zawodowym, 40 godzin  z psychologiem, 17 godzin z konsultantem prawnym, 17 godzin z terapeutą rodzin/uzależnień);

–  pracy socjalnej – działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie;

– możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

Nasze wsparcie ma  charakter kompleksowy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w dodatkową wiedzę    i umiejętności pozwalające na efektywne zaistnienie na rynku pracy. Aby działania przyniosły zamierzony efekt na czas realizacji kontraktów zatrudniony zostanie psychol i konsultanta prawnego(aktywizacja społeczna), doradca zawodowy (aktywizacja zawodowa), terapeuta rodziny/uzależnień (aktywizacja zdrowotna) oraz przeprowadzone zostaną szkolenia i kursy zawodowe (aktywizacja edukacyjna).

Ponadto zostaną podjęte działania o charakterze środowiskowym – Impreza Integracyjna dla 500 osób z terenu gminy Pałecznica. W ramach imprezy zostanie zapewniony catering, zorganizowane występy artystów, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji m.in. ścianka wspinaczkowa, strzelnica łucznicza itp. Poprzez uczestnictwo w tego typu imprezie UP nabędą umiejętności społecznych.

 

Sukcesem projektu będzie:

– nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) przez 17 UP;

–  podniesienie kompetencji społecznych przez 17  UP;

–  zwiększenie zaufania uczestników we własne siły;

–  wyposażenie 17 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia;

–  wzrost motywacji i aspiracji zawodowych UP;

–  nabycie umiejętności społecznych;

–  ukończenie projektu przez 17 uczestników w roku 2014;

–  zwiększenie kadry pracowników pomocy społecznej.

 

 

Zakończenie realizacji projektu  przewidziano na 31.12.2014 roku.

 

12

13