Nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

Samorząd Województwa Małopolskie przygotował druga edycję projektu  „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 684,00 zł, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 150 zł dla ucznia.
Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami .

Informacje dodatkowe:
1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację wraz z zaświadczeniami/ oświadczeniami potwierdzającymi dochody rodziny netto za miesiąc kwiecień 2015.
2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  18 maja 2015 r. do godz. 10.00.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy po odbiór deklaracji.

tel. 041 38-48-234

Załączniki:
Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”
Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”

malopolskaProjekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego