Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Pałecznica Nr VI/108/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica.

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica,

ul. Św. Jakuba 11,  32 – 109 Pałecznica.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się  w dniu 16 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pałecznica, ul. Strażacka 5, 32 – 109 Pałecznica, o godz. 1100.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że z projektem planu oraz prognozą oddziaływania
na środowisko można zapoznać się
w dniach od 17  czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32 – 109 Pałecznica, pok. nr 9, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pałecznica lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32 – 109 Pałecznica,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2013 r.

 Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica lub na podany wyżej adres Urzędu.

 Uwagi do planu oraz uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Pałecznica w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Pałecznica

mgr inż. Marcin Gaweł