obwieszczenie – odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice”

Pałecznica, 3 września  2018 r.

BiG.6730.45.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.)

, że w dniu 3 września 2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 827/1, 867) w miejscowości Pałecznica w km 0+580

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje Panu/i

prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych

w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek odpisów

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację o zapoznaniu z aktami sprawy uzyska Pan/i w Urzędzie Gminy Pałecznica przy

  1. św. Jakuba 11 w godzinach od 730do 1530.

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej organu pod adresem www.palecznica.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. św. Jakuba 11 w godzinach od 730 do 1530.

Informuje się, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych

( tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 922), iż Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Pałecznica (ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica). Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.