Obwieszczenie Wójta Gminy Pałecznicy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pałecznica uchwały z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr VI/108/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i prognoz.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, natomiast do prognoz również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. „o podpisie elektronicznym” – w Urzędzie Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32 – 109 Pałecznica, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia/obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pałecznica.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *