Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Pałecznica na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.),  Uchwały Rady Gminy Pałecznica  Nr VII/148/2016 z dnia 23.11.2016 r.  ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych:

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia-klubu samopomocy prowadzącego następujące grupy w 3 miejscowościach:
– dla 15 osób starszych i 12 młodzieży w miejscowości 1, – 27 osób
– dla 15 osób starszych i 11 młodzieży w miejscowości 2 – 26 osób

– dla 20 osób starszych i 7 młodzieży w miejscowości 3 – 27 osób

 

W sumie dla 80 osób.
Ośrodek będzie prowadził zajęcia dla poszczególnych grup:
– w miejscowości 1, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu,
– w miejscowości 2, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu.

– w miejscowości 3, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu,
Ośrodek będzie działać w każdym z w/w wymienionych dni co najmniej 4 godziny zegarowe dziennie.
Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.

– uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się,

– zapewnienie dostępu do prasy codziennej i komputera,

– uczestnicy – zarówno osoby starsze, jak i młodzież – nie mają być biernymi

odbiorcami szkoleń i zajęć prowadzonych przez zatrudnionych prelegentów. Ideą jest

prowadzenie działań samopomocowych, to jest takich, w których:

 1. albo osoby starsze pomagają młodzieży,
 2. albo młodzież pomaga osobom starszym,
 3. albo młodzież i osoby starsze pomagają sobie nawzajem.

– harmonogram planowanych działań w ramach realizacji zadania, winien koncentrować

działania mające na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałające ich

marginalizacji,

Przystępujący do konkursu zobowiązuje się do podjęcia inicjatywy polegającej na obligatoryjnym

uwzględnieniu w programie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy, działań w celu

upowszechnienia i promowania idei wolontariatu poprzez zaangażowanie

wolontariuszy w funkcjonowanie ośrodka, a tym samym aktywizację społeczną osób

chcących wspierać funkcjonowanie mieszkańców w podeszłym wieku,

oraz do  nawiązania współpracy z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia do programu

działania ośrodka zajęć edukacyjnych,

 

Proponowane przez przystępującego do konkursu podmiotu tematy zajęć i obszary integracji międzypokoleniowej oraz bloki tematyczne powinny być nie krótsze niż 1 tygodniowe i nie dłuższe niż 4-6  tygodniowe.  Mają uwzględniać:

 

 • inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;
 • kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);
 • przekazywanie dziedzictwa kulturowego;
 • międzypokoleniowa wymiana umiejętności;
 • praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;
 • inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności
 • osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych);
 • działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. nauka
 • obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV.
 • maksymalnie 4 wycieczki (średnio 1 w kwartale)

 

Od podmiotu ubiegającego się o realizację zadania wymaga się zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń do spotkań, odpowiednich warunków sanitarnych, oraz zapewnienie możliwości przygotowania gorących posiłków/napojów.
Kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/w ustawy, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
 

 

Okres realizacji zadań od 04.01.2017 do 31.12.2017 r.
Ogółem na zadania te przeznaczono kwotę  169 200,00 PLN . Zadanie powyższe finansowane jest w ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości  135 360,00 PLN  oraz ze środków Gminy Pałecznica w wysokości 33 840,00 PLN  Na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osób realizujących zadania może być przeznaczone do 50% środków uzyskanych z dotacji Wojewody Małopolskiego.

Kwota przekazanej dotacji zależy od faktycznych dni działalności ośrodka.

W przypadku późniejszego uruchomienia ośrodka kwota dotacji zostanie stosownie pomniejszona.

 

Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu w przypadkach niepełnej frekwencji

Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc zależy od frekwencji uczestników w tym miesiącu:

1 )frekwencja na poziomie 100 % -70% – 100%  dotacji

2) frekwencja na poziomie 69 % – 50 % – 75% dotacji

3) frekwencja na poziomie 49 % i mniej – 50% dotacji

 

Frekwencja musi być potwierdzona listami obecności prowadzonymi w ośrodku wsparcia i podpisywanymi każdorazowo przez osoby uczestniczące w danym dniu w zajęciach. Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa w ośrodku.

 

Ośrodek wsparcia  jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się, w szczególności, z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności .

 

Środków dotacji Wojewody nie można przeznaczyć na:

– transport beneficjentów na zajęcia,

– pokrycie kosztów usługi cateringowej,

– pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami ows,

– pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym,

– pokrycie wydatków na większą liczbę uczestników niż wynika z zapisów umowy finansowej,

– na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie,

– przeznaczenie środków dotacji na zatrudnienie dodatkowych osób: koordynatora, prelegenta, pomocnika opiekuna (samopomocowy charakter) moderatora i innych osób, które nie wpływają bezpośrednio na realizację zadań merytorycznych, a jedynie generują dodatkowe koszty.
Dotacje na realizację zadań publicznych zostaną przyznane podmiotom, które otrzymają najwyższą ilość punktów.

Oferty będą oceniane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pałecznica.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pałecznica po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

 

Oferty zgłoszone w konkursie będą oceniane w/g następujących kryteriów:
a/ ocena możliwości realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),
b/ ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt),

c/ doświadczenie w realizacji zadań z zakresu:

– sektora finansów publicznych (0-5 pkt)

– wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, w tym działań na rzecz wspierania aktywności osób starszych (0-5 pkt)

– doświadczenie w realizacji zadań integrujących i aktywizujących osoby starsze (0-5 pkt)
d/ analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych a art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt).
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W konkursie mogą brać udział:
1) Organizacje pozarządowe.
2) Podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3) Jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2017 r. o godz. 10.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica.
Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę w/g wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

a/ kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wypis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b/ kopia statutu podmiotu podpisana przez osoby reprezentujące organizację,
c/ numer rachunku bankowego.
Kopie dokumentów powinny być opisane „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej.
Oferta niekompletna, złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje/zasady oceny, wzór ofert, wzór umowy/ na temat konkursu można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Uprawnioną do kontaktów z ofertami jest Pani Iwona Perkowska –       p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy tel.: 41 384-82-34

Pałecznica, 15.12.2016 r.

 

Załącznik 1 -wzór oferty

Załącznik 2- ramowy wzór umowy

Załącznik 3 – wzór sprawozdania