Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Termin składania ofert: 2017-10-09

Pałecznica: : dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20200
data ogłoszenia o zamówieniu: 28.09.2017 r.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.palecznica.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

data ogłoszenia: 12.10.2017 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica, woj. małopolskie, tel. 0-41 3848037, faks 0-41 3848107.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zaproszenie do składania ofert

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • 13p Grzegorz Kociumbas ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71.381,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 90 405,00
  • Oferta z najniższą ceną: 90 405,00  / Oferta z najwyższą ceną: 90 405,00
  • Waluta: PLN .