Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Termin składania ofert: 2017-09-28

Pałecznica: : wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
data zamieszczenia zaproszenia:  20.09.2017 r. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.palecznica.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

data zamieszczenia ogłoszenia:  12.10.2017 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 43,32-109 Pałecznica, woj. małopolskie, tel. 0-41 3848037, faks 0-41 3848107.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zaproszenie do składania ofert

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kompu-tech Bartosz Marcinkowski, ul. Łagiewnicka 37/19, 30-417 Kraków.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99.650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127 003,94
  • Oferta z najniższą ceną: 127 003,94  / Oferta z najwyższą ceną: 127 003,94
  • Waluta: PLN .