Ogłoszenie w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079.) oraz zgodnie z Uchwałą nr VIII/289/2022 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2022-2030, Wójt Gminy Pałecznica informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2022-2030.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 07.07.2022 do 11.08.2022:

  • w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny – dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy, który należy wypełnić i przesłać:
  • na adres mailowy: urzad@palecznica.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Pałecznica, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, lub
  • dostarczyć do Urzędu Gminy Pałecznica.
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
  • w dniach 27 lipca 2022 oraz 2 sierpnia 2022 w godzinach 14.00-18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, ul. Strażacka 3, Pałecznica.

W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności (np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2) dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżurów konsultacyjnych na formę zdalną (on-line).

Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2022-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Pałecznica po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 41 38 48 037 wew. 11.

Z przebiegu i wyników konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) aktualizacja strategii podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załączniki: