Dokumenty

Pałecznica, dnia 04.08.2022 r.


INFORMACJA

Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Pałecznica zamieściła ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń na realizację zadania pt.:„Turystyka i krajoznawstwo – organizowanie życia kulturalnego wśród mieszkańców gminy Pałecznica”. Niniejszym informuję, iż nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza możliwość niezwłocznego zawarcia umowy na realizacją zadania z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy.


Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł


Pałecznica, dnia 29.07.2022 r.


INFORMACJA


Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Pałecznica zamieściła ofertę Strażackiego Klubu Sportowego Iskra w Pałecznicy na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń na realizację zadania pt.: ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Pałecznica”
Niniejszym informuję, iż nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza możliwość niezwłocznego zawarcia umowy na realizacją zadania z Strażackim Klubem Sportowym Iskra w Pałecznicy


Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł


Pałecznica, dn. 27.07.2022 r.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pałecznica
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego


Informuję, że w dniu 26.07.2022 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy przy Polski Związku Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Proszowicach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „Turystyka i krajoznawstwo – organizowanie życia kulturalnego wśród mieszkańców gminy Pałecznica”.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Gmina Pałecznica zamierz zlecić w/w podmiotowi realizację zaproponowanego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Stwierdza się celowość realizacji przedmiotowego zadania.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać do dnia 03 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pałecznica.
Po upływie wyżej określonego terminu, oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy.


Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł


Załączniki:

  1. Oferta w trybie art.19a

Pałecznica, dn. 21.07.2022 r.


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pałecznica

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego


Informuję, że w dniu 14.07.2022 r. Strażacki Klub Sportowy Iskra w Pałecznicy z siedzibą Pałecznica, ul. Strażacka 5\1, 32-109 Pałecznica złożył ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności pt.:,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Pałecznica”.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Gmina Pałecznica zamierz zlecić w/w podmiotowi realizację zaproponowanego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Stwierdza się celowość realizacji przedmiotowego zadania.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać do dnia 28 lipca 2022 r. do godz. 15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pałecznica.
Po upływie wyżej określonego terminu, oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Strażacki Klub Sportowy Iskra w Pałecznicy.


Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł


Załączniki:

  1. Oferta w trybie art.19a

Pałecznica, dnia 15.06.2021 r.

INFORMACJA

            Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Gmina Pałecznica zamieściła ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie oraz tablicy
ogłoszeń na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo – organizowanie życia
kulturalnego wśród mieszkańców Gminy Pałecznica”.

           Niniejszym informuję, iż nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza
możliwość niezwłocznego zawarcia umowy na realizacją zadania z Polskim Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy.

Wójt Gminy Pałecznica (-) Marcin Gaweł