Dokumenty


Pałecznica, dnia 15.06.2021 r.

INFORMACJA

            Działając zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Gmina Pałecznica zamieściła ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy na stronie internetowej Urzędu i BIP-ie oraz tablicy
ogłoszeń na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo – organizowanie życia
kulturalnego wśród mieszkańców Gminy Pałecznica”.

           Niniejszym informuję, iż nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza
możliwość niezwłocznego zawarcia umowy na realizacją zadania z Polskim Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Koło” w Pałecznicy.

Wójt Gminy Pałecznica (-) Marcin Gaweł