Konkursy

Zarządzenie Wójta Gminy Pałecznica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Pałecznica.


Załączniki :

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór sprawozdania z realizacji zadania

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór umowy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2018 Gminy Pałecznica na dofinansowanie zadania pn. „Orkiestra dęta „Syrena” z Czuszowa”.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ZARZĄDZENIE NR 34/2018

WÓJTA GMINY PAŁECZNICA

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2018 roku w Gminie Pałecznica

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art.11, art.13 – 16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.  450), w związku z art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), na podstawie Uchwały Nr VII/238/2017 Rady Gminy Pałecznica z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych oraz postepowania z ofertami złożonymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Gminy Pałecznica – zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2018 roku w Gminie Pałecznica.
  2. Treść ogłoszenia o niniejszym otwartym konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pałecznica.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pałecznica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pałecznica www.palecznica.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pałecznica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pałecznica

(-) Marcin Gaweł

Załączniki :

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3