Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2023.1469 ze zm.) nałożono na Wójta Gminy obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 5 ust. 6 w związku z art. 6 ust. 1 ww. ustawy wzywa się do przedłożenia w Urzędzie Gminy Pałecznica dokumentów (umowa, faktury, rachunki) korzystania z usług asenizacyjnych wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia przedłożenia dokumentów do kontroli. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę Panem Grzegorzem Pióro (poniedziałek - piątek 7:30-15:30) tel. 41 384 80 37 wew. 25.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3a ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz oczyszczalni przydomowej ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych, z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

W przypadku nie zgłoszenia się do Urzędu do dnia 31 grudnia 2023 roku, pracownicy Urzędu Gminy Pałecznica będą zobowiązani do przeprowadzenia kontroli na Państwa posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

(-) Grzegorz Pióro

Inspektor