Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o aktualnych przepisach prawa dotyczących utrzymywania zwierząt w gospodarstwach. W związku z rozpoczynającym się okresem zimowym PLW w Proszowicach informuje o wzmożonych kontrolach warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach, szczególnie zwierząt towarzyszących (psy, koty).

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierzą właściciele zwierząt mają następujące obowiązki:

Obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

- Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:                         

1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury;

2. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

3. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

4. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

5.  stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt.

Obowiązki ciążące na utrzymującym zwierzę domowe oraz zasady dotyczące trzymania zwierząt domowych na uwięzi:

1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Obowiązek powiadomienia odpowiednich służb o fakcie napotkania porzuconego psa lub kota. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota,    w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

A także, że zgodnie z art. 85 pkt. 1a, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku, podlega karze grzywny.