Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Pałecznica za rok 2023 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co skutkuje nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Deklarując selektywną zbiórkę odpadów, mieszkaniec zobowiązany jest do segregowania  plastiku i metalu, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych. Zadaniem mieszkańców jest oddawanie odpadów należycie przygotowanych i posegregowanych. W przypadku gdy w odpadach zmieszanych znajduję się duża ilość odpadów nadających się do ponownego wykorzystania zwiększają one masę śmieci składowanych na wysypisku bez możliwości odzysku odpadów.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o oddawanie odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że od dziś na terenie Gminy Pałecznica prowadzone będą kontrole segregacji a powtarzające się przypadki nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych skutkować będą nałożeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny!

Jak prawidło segregować odpady :