Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26, Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (t. j. Dz.U.2023, poz. 803 z późn. zm.).
Ustawa  z dnia  25  luty  1964 r. Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy (t. j. Dz.U.2022, poz. 2140 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty (do wglądu).
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2023, poz. 1273 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

11 zł – za przyjęcie oświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed Kierownikiem USC, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.