Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 26,  Tel: 041 38 48 037 wew. 21
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(t. j. Dz.U.2013 poz. 1650 z późniejszymi  zmianami)

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty (do wglądu).
Mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat – książeczka wojskowa (do wglądu).
Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” bądź „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. 2023, poz. 1273 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Wymeldować można się tylko i wyłącznie osobiście!
Druki do pobrania w Urzędzie.