Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem że ta niepełnosprawność wystąpiła w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie która ukończyła 75 rok życia

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego