Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 85% ze środkówEuropejskiego Funduszu SpójnościProgram Operacyjny  Infrastruktura i ŚrodowiskoPriorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

Całkowita wartość projektu:  89.450,00 zł

Dotacja: 76.032,00 zł (85%)

Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%)

Opis założeń projektu:

1.opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej dla wybranych gmin zrzeszonych
w Związku  Międzygminnym Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich
i Ochrony Środowiska w Proszowicach – powstanie łącznie 6 planów.

Plany Gospodarki niskoemisyjnej  na zlecenie Związku wykonuje  firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z. o. o. z Mikołowa

W ramach przygotowania planu przeprowadzona będzie inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone będą zasady monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowane zostaną pod kątem możliwości do realizacji w gminie m.in. następujące zakresy:

•          termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

•          termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych,

•          modernizacja oświetlenia ulicznego,

•          modernizacja transportu publicznego,

•          rozwój systemów dystrybucji ciepła,

•          programy wsparcia dla instalacji OZE

Oprócz działań inwestycyjnych przedstawione zostaną także zadnia nieinwestycyjne takie jak np.  promowanie gospodarki niskoemisyjnej , czy strategia komunikacyjna.

2.stworzenie bazy danych m.in. baza inwentaryzacji CO2 na terenie 6 gmin umożliwiająca ocenę gospodarki energią w gminie. Zakres dotyczyć będzie identyfikacji źródeł oraz rodzaju c.o. i c.w.u. Informacje zostaną zbierane na podstawie badań ankietowych, obserwacji w terenie oraz narzędzi statystycznych.

3.szkolenie dla pracowników gmin poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szkoleniu wezmą udział wydelegowani pracownicy z 6 gmin (12 osób)

4.informacja i promocja projektu– plakaty, ulotki .