Projekty współfinansowane ze środków NFOŚIGW


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PAŁECZNICA, WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


PROJEKT „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach” w ramach dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Przedsięwzięcie wprost wpisuje się w cele programu poprawy jakości powietrza. Zastosowanie rozwiązań w niniejszym przedsięwzięciu będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie o ponad 25%, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Prawie dwa lata po złożeniu wniosku na „Modernizację energetyczną budynku szkoły w Winiarach” zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Pałecznica dotację na realizację inwestycji. Umowę z zarządem NFOŚiGW podpisano w październiku 2019 r. Zakres projektu obejmuje modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz docieplenie elewacji budynku, modernizację instalacji c.o. – stary kocioł zastąpi pompa ciepła, a w pobliżu budynku zostanie usytuowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp.

Wartość przedsięwzięcia: 1 375 349,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 1 006 352,00 PLN
Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2020


PROJEKT „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” w ramach programu priorytetowego 3.1 Poprawa jakości powietrza Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy szkole podstawowej w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej hali sportowej polegającą na adaptację na potrzeby sali koncertowej oraz jej rozbudowę o dwa nowe budynki. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowany: nowoprojektowany budynek hali sportowej oraz nowoprojektowany budynek zaplecza socjalno-sanitarnego, a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość przedsięwzięcia: 18 530 552,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 1 336 229,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 1 336 229,00 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2017 – wrzesień 2021


PROJEKT „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica” w ramach programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Efektem realizacji projektu będzie zintegrowany system zarządzania energią w Gminie Pałecznica w zakresie obiektów i instalacji użyteczności publicznej. Opracowanie, zbudowanie, przetestowanie, pilotaż i docelowo wdrożenie tego systemu – znacząco ograniczy zużycie energii (15%-20%),a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji oraz oszczędności zasobów naturalnych. Dodatkowo, zastosowanie ultradźwiękowych wodomierzy ze zdalnym odczytem wskazań, poprzez efektywniejsze zarządzanie siecią wodociągową, przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody.

Wartość przedsięwzięcia: 2 742 530,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 742 530,00 PLN

Okres realizacji: maj 2021 – luty 2023


PROJEKT „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznica” w ramach programu priorytetowego nr 3.5 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Istotnym aspektem odpowiedzialnego rozwoju systemu transportowego w Gminie Pałecznica jest systematyczne tworzenie formalnych, technicznych i ekonomicznych ram umożliwiających kreację ekologicznych procesów transportowych, możliwości rozwoju OZE i wykorzystania OZE na potrzeby elektromobilności. Mając powyższe na uwadze Gmina planuje zakup jednego jednoczłonowego autobusu elektrycznego do przewozu dzieci do szkół oraz montaż stacji ładowania kompatybilnej z zakupionym pojazdem. Autobus zeroemisyjny ma umożliwiać przewóz około 40 uczniów, w tym również być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stacja ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie wykonana na działce nr 273/1, której właścicielem jest Gmina Pałecznica. Działka ta zlokalizowana jest bezpośrednio przy terenie szkoły w Pałecznicy. W ramach projektu planuje się przeszkolenie dwóch kierowców z zakresu obsługi autobusu.

Dzięki zakupowi i korzystaniu z autobusu elektrycznego, co będzie skutkowało wycofaniem z eksploatacji pojazdu silnikowego, zostanie osiągnięta redukcja emisji CO2, NOx i pyłów do atmosfery. Realizacja projektu ma również aspekt edukacyjno-informacyjny – promuje zmianę postaw konsumpcyjnych wśród użytkowników energii w kierunku zachowań szanujących energię i rozwiązań proekologicznych.

Wartość przedsięwzięcia: 2 600 000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 340 000,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 260 000,00 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2021 – styczeń 2022