Przedłużenie terminu składania projektów dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica!

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Gmina Pałecznica rozpoczęła prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiotów z terenu gminy. Stąd, środki na działania rewitalizacyjne mogą pozyskiwać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Instytucje kultury,
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Parki Narodowe i Krajobrazowe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Szkoły wyższe / pozostałe szkoły niepubliczne.

 

Dla wszystkich Państwa, którzy chcielibyście zgłosić własny projekt, przygotowaliśmy odpowiedni formularz. Należy pamiętać, że zgłoszenie projektu, a w dalszej kolejności – zamieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji nie stanowi zobowiązania do realizacji. Daje natomiast prawo do zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Możliwe działania w ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego to:

 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  1. placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  2. obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  3. obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  4. obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury; Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.

Ponadto można zgłaszać projekty finansowane z innych źródeł, ale również projekty miękkie. Ważne, żeby działania odpowiadały celom rewitalizacji społecznej, tzn. żeby wpływały na zmniejszenie zakresu ubóstwa, poprawiały warunki edukacyjne i dostęp do kultury, wpływały na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego, możliwości pozyskania pracy przez osoby bezrobotne itd.

Wypełnione formularze mogą być wysyłane na adres mailowy urząd@palecznica.pl  lub składane w Urzędzie Gminy Pałecznica w pokoju nr 8 do dnia 31 stycznia 2017 r.