Raport z konsultacji społecznych

A6726C9E-DA4D-4080-BEB5-486FA2144ADF-31729-00001314856BB7B9

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dn. 01.03.2017 roku Wójt Gminy Pałecznica, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej Gminy, informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pałecznica na lata 2016 – 2020.

Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:

· Projekt konsultowanego dokumentu,
· Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności formularza w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
W informacji Wójt Gminy Pałecznica określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:

Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,
Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami – 14 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica,
Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy) – 17 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Termin: 14 marca 2017 r., godzina 16:00

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznica

Liczba uczestników: 148

Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegło ono zgodnie z następującym scenariuszem:

· Przywitanie mieszkańców,
· Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
· Przypomnienie stwierdzonych wcześniej deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w poszczególnych podobszarach.
· Przedstawienie wizji niwelowania deficytów.
· Przedstawienie proponowanych projektów rewitalizacyjnych,
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zał. 1).

WNIOSKI:

W czasie spotkania zgłoszono postulat dotyczący wprowadzenia do Programu projektów dotyczących zwiększenia liczby projektów dotyczących oferty sportowej dla osób starszych. Wniosek został zaaprobowany. Do listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie włączono nowych zadań, jednak odpowiedni zapis zamieszczono w części poświęconej pozostałym dopuszczalnym projektom rewitalizacyjnym. Wniosek został poparty faktem zebrania dodatkowych danych dot. chorób kręgosłupa w gminie i obszarze rewitalizacji.

Pałecznica, dnia 30.03.2017 r.

SPOTKANIE Z GRUPĄ PRZEDSTAWICIELSKĄ

Termin: 17 marca 2017 r., godzina 16:00

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznica

Liczba uczestników: 16

Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegło ono zgodnie z następującym scenariuszem:

· Przywitanie mieszkańców,
· Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
· Przypomnienie stwierdzonych wcześniej deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w poszczególnych podobszarach.
· Przedstawienie wizji niwelowania deficytów.
· Przedstawienie proponowanych projektów rewitalizacyjnych,
· Przedstawienie możliwości działań rewitalizacyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców.

WNIOSKI

W czasie konsultacji pracodawcy zaproponowali, żeby w części poświęconej pozostałym dopuszczalnym projektom rewitalizacyjnym zamieścić punkt dotyczący możliwości realizacji miękkich projektów, nakierowanych na rozwój kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i rozwoju kwalifikacji osób już zatrudnionych. Wniosek został zaaprobowany, a punkt wpisany do GPR.

PISEMNE UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB W FORMIE TRADYCYJNEJ

W trakcie trwania konsultacji ani mieszkańcy, ani pozostali interesariusze nie skorzystali z tej formy przesyłania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pałecznica, dnia 30.03.2017 r.

 

zalacznik:

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1306948,raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-gminy-w-sprawie-przyjecia-gminneg.html