Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica

Gmina Pałecznica ogłasza nabór na wymianę starych kotłów węglowych na niskoemisyjne kotły na pellet w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″
Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest termomodernizacja budynku.
Działanie obejmuje demontaż i utylizację starego pieca i montaż na jego miejsce nowego wysokosprawnego urządzenia spełniającego wymagania projektu.
Kwota dofinansowania do nowych urządzeń przewidziana w tym działaniu wynosi:
– 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
– 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
– 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
– 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła do 8 000,00 zł/ kocioł.
Przedmiotem działania jest również wykonanie wymaganych zaleceniami audytora energetycznego prac związanych z przystosowaniem istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do współpracy z nowym urządzeniem grzewczym, jeśli takowe zostały wskazane w przeprowadzonej ocenie budynku.
Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania może wynieść maksymalnie do 6 000,00. zł.

Więcej informacji pod numerem tel. 41 38 48 037 wew. 33
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć