Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pałecznica

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Pałecznica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
    – otwarty dostęp do rejestru;
    – wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej – na wniosek.
    Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.
  2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Załączniki :

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez gminę Pałecznica

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji_Kultury

Zarządzenie