Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Pałecznica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica.

 Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
 2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 8. Organy władzy publicznej;
 9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się z dniem dzisiejszym, tj. 29 listopada 2016 r. i potrwają do dn. 29 grudnia 2016 r., przy czym odbywać się będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 w Sekretariacie Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email urzad@palecznica.pl
 3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 15.12.2016 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, przy ul. Strażackiej 3, 32-109 Pałecznica.
 4. Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy), które odbędzie się dnia 19.12.2016 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, przy ul. Strażackiej 3, 32-109 Pałecznica.
 5. Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z załączonego formularza oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

 Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Karolina Wądek

 

Więcej na:

http://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1263111,dzialajac-na-podstawie-art-6-ustawy-z-dn-9-pazdziernika-2015-r-o-rewitalizacji-wojt-gminy-palecznica.html