SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAŁECZNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAŁECZNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  ZA ROK 2015

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz.1536 z późn.zm) oraz o Uchwałę Nr VI/264/2014 Rady Gminy Pałecznica  z dnia 19 listopada 2015 roku, par 7 ust 1 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

  1. Wprowadzenie

Cele szczegółowe współpracy na rok 2015 to:
– organizowanie życia kulturalnego wśród mieszkańców Pałecznica,
– pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, w tym wspieranie osób w podeszłym   wieku w integracji z młodzieżą ,
– integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy Pałecznica.
– upowszechnianie kultury i sportu.

  1. Ogólne formy współpracy

Współpraca pomiędzy Gminą Pałecznica a organizacjami pozarządowymi odbywała się w następujących formach finansowych i pozafinansowych:

1)   wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2)   konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
3)   doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł, ich wykorzystania i rozliczania oraz doradztwa dotyczącego zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującym prawem,
5)   przystępowania Gminy Pałecznica w miarę potrzeb do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy zewnętrznych,
6)   rekomendowania w miarę potrzeb projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
7)  nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu.

  1. Inne formy współpracy

 

  1. Objęto patronatem Wójta Gminy Pałecznica imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe, których organizatorzy wystąpili o taki patronat:

– rozgrywki sportowe Strażackiego Klubu ISKRA w Pałecznicy

wydarzenia takie jak: coroczne , organizowanie z  Dyrekcją i nauczycielami dnia rodziny połączony z dniem dziecka, dożynki, spotkania Koła Emerytów i Rencistów, spotkania w świetlicach w Pałecznicy, Nadzowie i Pieczonogach członków należących do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”

 

Konsultacje społeczne: w sprawie współpracy  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na rok 2015 odbyły się w okresie od dnia 30.09.201 do dnia 15.10.2014 r.

 

III. Finansowanie organizacji

Program współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 został zrealizowany zgodnie z uchwałą Nr VI/1242014 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 19 listopada 2015 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy  Pałecznica z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Wykorzystana została cała kwota przeznaczona w budżecie Gminy Pałecznica  na rok 2016 na realizację w/w programu.

Środki finansowe przekazane dla poszczególnych organizacji:

– Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka” pn .Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą–wysokość przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wynosiła  152.280 zł ,Natomiast wysokość przyznanej dotacji z Urzędu Gminy wynosiła- 38.880 zł .Razem wydatkowano 191,160 zł.

– Strażącki Klub Sportowy „ISKRA w Pałecznicy  – kwota 10.000,00 złotych to dotacja udzielona  z Urzędu Gminy

– ZREiI Koło w Pałecznicy- kwota dotacji  udzielona  z Urzędu Gminy 2.000 złotych.

 

  1. Podsumowanie

Współpraca naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Program charakteryzował się różnorodnością tematyczną obejmując praktycznie każdy zakres działalności organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy.

Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy  uzupełniają zadania samorządu , a zaufanie jakim obdarza ich lokalne społeczeństwo jest świadectwem profesjonalizmu i skuteczności wykonywanych działań.

 

Sprawozdanie sporządziła  Małgorzata Kura