Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świetokrzyskim

Tytuł projektu: Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Droga powiatowa nr 1251K, której dotyczy przedmiotowy projekt, łączy miasto Proszowice z drogą woj. nr 783 relacji Skalbmierz (woj. świętokrzyskie) – Miechów (dr. kraj. nr 7).  Z uwagi na mocne powiązanie gospodarcze południowych gmin powiatu proszowickiego z powiatem kazimierskim, leżącym w woj. Świętokrzyskim, droga 1251K jest mocno eksploatowaną trasą komunikacyjną. Łączy ona również gminy Radziemice i Pałecznica z centrum powiatu, co zwiększa jej wagę społeczną. Stąd też w Strategii Powiatu Proszowickiego jej modernizacja, obok remontu drogi Proszowice – Koszyce, była jednym z celów priorytetowych. Pierwsze działania mające udrożnić przejazd drogą 1251K wykonano w 2003 r. Został wówczas wyremontowany odcinek Proszowice – Ibramowice. Skoncentrowano się głównie na remoncie nawierzchni, pomijając odbudowę poboczy. Tym samym podniesiono standard drogi, jednak w dość ograniczonym zakresie. Należy przy tym pamiętać, iż brak wykonania poboczy jest nie tylko utrudnieniem dla ruchu pieszych, ale powoduje również zmniejszoną wytrzymałość nawierzchni, skracając jej funkcjonalną żywotność.

Najgorszy stan nawierzchni oraz infrastruktury drogowej posiadał odcinek od m. Ibramowice do m. Pałecznica, o dł. 4,540 km oraz w m. Pałecznica – ul. Cmentarna (dł. 0,764 km). Stan nawierzchni jezdni i poboczy był katastrofalny. Nawierzchnia drogi była popękana, przy krawędziach wyszczerbiona. Pobocza ziemne nieutwardzone, odwodnienie niedrożne. Brak elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wydzielonych miejsc przystankowych, chodników oraz przejść dla pieszych.
Znacznie lepiej od strony technicznej i użytkowej wyglądał odcinek od m. Proszowice do m. Ibramowice, którego nawierzchnia została wyremontowana 7 lat temu ze środków SAPARD. Jednak nie wykonano poboczy, co obniżało znacząco wartość użytkową drogi i bezpieczeństwo pieszych. Celem ogólnym projektu jest udrożnienie międzywojewódzkich ciągów komunikacyjnych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywności gospodarczej powiatu proszowickiego jako element decydujący o poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Zakończenie inwestycji planowane jest dnia 28 czerwca 2013 r.