Ważna informacja dotycząca projektu OZE

Osoby, które złożyły deklarację udziału w projekcie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii proszone są o zgłoszenie się do Pani Magdaleny Kopeć- pracownika Urzędu Gminy w terminie do 16 października br. w celu podpisania umowy użyczenia. Umowa ta upoważniać będzie Gminę Pałecznicę do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty związane z montażem instalacji OZE, na cele realizacji projektu.

Merytoryczne kryteria punktowe w zakresie stanu przygotowania projektu przewidują przyznanie dodatkowych punktów za posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. W przypadku projektu OZE mieszkaniec będzie musiał udostępnić nieruchomość Gminie w celu wykonania instalacji, a sama instalacja w pięcioletnim okresie trwałości będzie własnością Gminy.

Uwaga! Brak złożenia oświadczenia w terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem danej osoby z udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica w pok. nr 8.
Osoba do kontaktów – p. Magdalena Kopeć tel. 41 38 48 037 wew.11 ; mail:kopec.m@palecznica.pl

Osoby zgłaszające powinny mieć ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.