Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, iż w całym
kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa
Finansów pod hasłem „Weź paragon ze sobą”. Akcja ma uświadomić
Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na
stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.
Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie
odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na
stacjach paliw.
Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu
fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta
paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje
polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych
lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim
zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury
niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu
m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie
podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane
„umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu
wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów
działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania
godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować
z oszustami osiągającymi nienależne korzyści.
– Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem
podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą
paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. Ważne jest dla nas
nawiązanie współpracy z branżą paliwową, dla której również ta kwestia
jest ważna. Dlatego partnerami kampanii są między innymi Polska Izba
Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego –
mówi wiceminister finansów Leszek Skiba.
Działania informacyjne i edukacyjne są prowadzone równolegle do
nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe
rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw
podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do
zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.
Małopolska Administracja Podatkowa apeluje również, by w przypadku, gdy
stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione
i nieodebrane paragony fiskalne zgłośmy te nieprawidłowości na numer
bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail:
powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do
zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.
Izba Skarbowa
w Krakowie
Więcej o akcji: Weź paragon ze sobą
***
Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów
cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu
fiskalnego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Duża
grupa podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców
uchyla się jednak od obowiązku ich instalowania. Są również i tacy, którzy mimo
tego, że posiadają kasę rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów,
a powinni to robić za każdym razem. Tego typu nadużycia wpływają na
uszczuplenie wpływów z tytułu podatku VAT, co ma negatywny wpływ na budżet
państwa i w efekcie na kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą
usług finansowanych przez państwo, takich jak edukacja czy służba zdrowia. Po
drugie zmniejsza to konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub usługodawcy,
który rzetelnie płaci podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania
przyczyniają się do powiększania szarej strefy i w efekcie osłabiają polską
gospodarkę.
W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Nie daj się oszukać – Sprawdź
paragon” i dotyczyła branży gastronomicznej. Rok wcześniej, w 2014 roku
Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do brania paragonów, w odsłonie
akcji, pod hasłem „Nie bądź jeleń. Weź paragon”.