WYMIEŃ STARY KOCIOŁ, SKORZYSTAJ Z DOTACJI!


Gmina Pałecznica planuje wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na wyminę źródeł ogrzewania w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczania Niskiej Emisji(PONE).

Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚiGW to 30.03.2018r.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.
Maksymalne jednostkowe koszty osiągniecia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:
– Modernizacja kotłowni na kotły węglowe do 650 zł/kw mocy ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastruktura techniczną.
– Modernizacja kotłowni na kotły na biomasę do 1150 zł/kw mocy ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastruktura techniczną
Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
1. Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. Montażu nowej kotłowni na ekogroszek lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

Kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Chcesz wymienić piec z dofinansowaniem z PONE w 2018 r. –zgłoś się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy i wypełnij deklarację w terminie do 15 marca 2018r.