Wyniki konsultacji społecznych- „Program Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”..

Informacja