WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY

W związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w miejscowości Czuszów (gm. Pałecznica) w powiecie proszowickim, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na obszarze zapowietrzonym.

W celach bezpieczeństwa, zostaną wyłożone maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach dojazdowych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.

Czuszów obszar zagrożony Czuszów obszar zapowietrzony

Obszar zapowietrzony:

Od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K;

Od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253 K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776;

Od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego;

Od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w

innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu

drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków

transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów

lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza

weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu

produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami

do i z gospodarstw utrzymujących drób