Odnowa Centrum Wsi Pałecznica

 

Wykonanie przebudowy budynku B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu Odnowa Centrum Wsi Pałecznica MRPO na lata 2007 -2013. Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrz regionalna, działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat A, Odnowa Centrów wsi.

 

Projekt dofinansowany został ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu 4.548.135,49 zł

Kwota dofinansowania 2.997.141,62

 

 

W ramach projektu w miejscowości Pałecznica została wykonana inwestycja obejmująca odnowę zdewastowanego, porośniętego trawą i chwastami terenu położonego w centrum wsi Pałecznica przy drogach z Proszowic i Krakowa oraz z Kazimierzy Wielkiej. W obszarze przewidzianym inwestycją znajdują się 3 obiekty kubaturowe będące niegdyś zapleczem gminnych instytucji usługowych i produkcyjnych. Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r.  swoim zakresem obejmował  rehabilitację całości obszaru wymagającego odnowy oraz wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia terenu na nim się znajdującego, jak również niezbędne wyburzenia części obiektów. Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych: budowę ścieżek rowerowych, spacerowych, miejsc postojowych, placów rekreacyjnych, modernizację budynków publicznych – 3 obiekty, remont istniejącej sceny widowiskowej, remont zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, remont zewnętrznej instalacji ciepłowniczej, remont oświetlenia zewnętrznego obszaru, zakup i instalację 3 altan ogrodowych, zakup i nasadzenie roślin ozdobnych, zabezpieczenie i obudowę kamieniem istniejącej studni z wodą źródlaną, instalację masztów flagowych, montaż koszów na śmieci, ławek, wyposażenia placu zabaw dla dzieci, montaż tablic informacyjno-porządkowych, zakup monitoringu zewnętrznego, przebudowę drogi gminnej, przebudowę chodników przy drodze powiatowej, modernizację nawierzchni asfaltowej, remont przepustu pod drogą, zakup oraz montaż wiaty przystankowej.