Zakończenie projektu systemowego dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku

W Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów na zakończenie udziału w projekcie systemowym dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku.

Wójt Gminy Pałecznica Pan Marcin Gaweł wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie systemowym „Aktywni do celu”

– Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w Gminie Pałecznica; realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej ; Działania 9.1; Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Gminę Pałecznica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy.

Pan Wójt podziękował uczestnikom oraz obecnemu jak również poprzedniemu kierownikowi GOPS a także pani Prezes Stowarzyszenia za realizowane w ramach projektu działania służące mieszkańcom naszej gminy.
Udział w podsumowującym spotkaniu wzięli również koordynator projektu oraz przedstawiciele kancelarii adwokackiej , która udziela porad prawnych dla uczestników projektu „Aktywni do celu”

Udział w projekcie przyczynił się dla jego uczestników wzmocnieniem kompetencji społecznych oraz zawodowych.

W roku 2017 oraz 2018 kolejni uczestnicy będą objęci wsparciem w ramach projektu.

IMG_7753IMG_7750IMG_7769IMG_7770

Więcej zdjęć na stronie Gminy Pałecznica na portalu Facebook.