Zamówienia publiczne

  Zamówienia i ogłoszenia znajdują się na BIP


II przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości w Czuszowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu stacjonarne oraz wyjazdowe projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 – 2020Warsztaty edukacyjne dla uczestników projektu stacjonarne oraz wyjazdowe projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM
2014 – 2020
Zapytanie cenowe – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica”


Zaproszenie do złożenia ofertyModernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niezwojowice o dł. 280 mb, nr ewid. dz. 283/2 obręb 0008 Niezwojowice, oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pieczonogi o dł. 100 mb, nr ewid. dz. 363 obręb 0011 Pieczonogi

znak sprawy:  ZWG.271.2.NP.2018                           Pałecznica, 21.06.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro        Gmina Pałecznica ul. św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica NIP: 682-16-35-547 pieczęć Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”

Zamawiający – Gmina Pałecznica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”, została złożona 1 oferta przez Wykonawcę:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium: Cena Pkt (60) Kryterium: Okres gwarancji Pkt (40)   RAZEM pkt
1.Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza 60 40 100

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, która uzyskała największą liczbę punktów.

Wójt Gminy

                                                                                                                          (-) Marcin GawełMałopolskie talenty

Zapytanie – nauczyciele przedmiotowi

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – nauczyciele przedmiotowi

Protokół z wyboru oferty nauczyciele przedmiotowi


Zapytanie – nauczyciele ponadprzedmiotowi

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nauczyciele ponadprzedmiotowi

Protokół z wyboru oferty nauczyciele ponadprzedmiotowi


Ogłoszenie Wójta Gminy Pałecznica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Pałecznica

ZAPYTANIE OFERTOWE – koncepcja – 06122018

Zal.1 (oferta) koncepcja

Zal.2_wzór_umowy_koncepcja

Zal.3_schematy

Zapytanie ofertowe – studia – 21112018

ZAL_1 (oferta) studia wyk

Zal.2_wzór_umowy_studia wykZałącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie postępowania

Załączniki :

Promocja Gminy Pałecznica

ZAPROSZENIE (2)

ZAL_1 (oferta) (1)-1

ZAL_2 (oświadczenie) (2)(1)

ZAL_3 (wzór umowy) (1)(1)

Unieważnienie postępowania

Modernizacja infrastruktury w OSP Pałecznica

ZAPROSZENIE

Zaproszenie-pismo (1)

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)

Załącznik 3 (wzór umowy)

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa nowego specjalnego lekkiego samochodu 9-cio osobowego z napędem 4×2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bolów

IWZ

Załacznik A – opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja pojazdu)

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)-1

ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)

ZAL_3 (wzór umowy) ZAL_4 (grupa kapitałowa) Załacznik A – opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja pojazdu) IWZ

ZAL_4 (grupa kapitałowa)

Pytania

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

„Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”

ZAPROSZENIE

Zaproszenie

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)

Załącznik 3 (wzór umowy)

STWIOR

SCHEMAT

MAPKA 1

MAPKA 2

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PRZEDMIAR ROBOT

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach  9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze GOPS

Formularz Oferty GOPS

Regulamin konkursu GOPS

Wynik wyboru Partnera

Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym A przy ul. Strażackiej 5 w Pałecznicy

Wybór oferty

Przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych w budynku zlokalizowanym przy szkole w Czuszowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zbiornika śródpolnego o powierzchni lustra wody 210 m2 na działce nr 128/1 w Pałecznicy

Modernizacja drogi do pól „Pamięcice – Poprzeczka” w kilometrze 0+000–0+200, nr ewid. dz. 297 obręb 0010 Pamięcice, nr ewid.  dz. 829 obręb 0009 Pałecznica, drogi „Czuszów – Do Nowaka” w kilometrze 0+000–0+160 nr ewid. dz. 277/5 obręb 0002 Czuszów, drogi gminnej „Pamięcice – Guzie” w km 0+000–0+300 nr ewid. dz. 47/2, 46/6, 46/4, 45/2, 44/2, 43/2 obręb 0010 Pamięcice

Zaproszenie do składania ofert (27.02.2017)

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1920 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości  30 000 euro,

Wójt Gminy Pałecznica zaprasza do składania ofert na projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Pałecznicy polegający na budowie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. św. Jakuba 43 w Pałecznicy.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

PLAN ZAMÓWIEŃ

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Remont drogi gminnej „Ibramowice – Kowary” (nr drogi K 160156) w miejscowości Ibramowice w km 1+100 – 1+200.

 

Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Gruszów – Zosin” (nr drogi K 160177, nr dz. ewid. 43) w miejscowości Gruszów w km 0+650.

Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bolów nr ewid. dz. 556; w miejscowości Nadzów nr ewid. dz. 454

Wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól: „Pałecznica do Bączka” nr dz. 831 w kilometrze 0+000 – 0+150 w miejscowości Pałecznica o długości 150 m; „Pałecznica  Jeziórki” nr dz. 836/2 w kilometrze 0+000 – 0+165 w miejscowości Pałecznica o  długości 165 m; „Sudołek do Marca” nr dz. 102/4 w kilometrze 0+000 – 0+060 w  miejscowości  Sudołek o długości 60 m.

Wykonanie i dostawa 5 sztuk urn wyborczych do Urzędu Gminy w Pałecznicy w województwie małopolskim


Procedura: Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Szczegóły sprawy

l

Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Urząd Gminy Pałecznica

Komórka Referat Oświaty

Opis sprawy : udzielenie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej  wśród mieszkańców Gminy Pałecznica

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Kogo dotyczy:  Strażacki Klub Sportowy „ISKRA: z siedzibą w Pałecznicy

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Druk oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica.

Wymagane dokumenty:

– Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
Miejsce składania pism :

Sekretariat Urzędu Gminy Pałecznica ,ul. św. Jakuba 11 tel .41 38 48 037

Termin i sposób załatwienia

– W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy- Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.- Po upływie terminu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Opłaty

Opłata skarbowa – brak. Inne opłaty – brak.

Podstawa prawna :

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Decyzję dotyczącą udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Pałecznica zgodnie z podjętą uchwałą  z dnia 19  listopada 2015 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok .

Dokumenty do pobrania

  • BIP – PROTOKOL_UZGODNIEN
  • wzór oferty
  • wzór sprawozdania

Opracowała :.M.Kura

Oferta realizacji zadania publicznego

Zaproszenie do składania ofert na – „Modernizację części socjalnej budynku Domu Ludowego w Nadzowie wraz z utwardzeniem części placu”.

Zaproszenie do składania ofert – „Na wykonanie odbudowy drogi przy ul. Mokrej w Pałecznicy w kilometrze 0+080–0+100, nr ewid. dz. 850, drogi gminnej Bolów – Nadzów w kilometrze 0+700–0+900 i 1+400–1+420 nr ewid. dz. 542, 557, drogi gminnej Winiary – Labiś, Czekaj w km 0+050–0+150 i 0+400–0+480 nr ewid. Dz. 344”.

Zaproszenie do składania ofert  – ” Wykonanie remontu drogi przy ul. Mokrej w Gminie Pałecznica w kilometrze 0+100 – 0+185, nr ewid. Dz. 850″

przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 4+000+000+zl

Załączniki:

[showlist catid=”21″ lenght=”” listclass=”” excerpt=”true” wrapper=”” wrapperclass=””]

   Zaproszenie do składania oferty – Wykonanie remontu odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”Pałecznica za Cmentarzem” oraz ”Bździuła – Gruszów”

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie remontu podłoża placu zabaw z poliuretanu wraz z zakupem i montażem zabawek w Czuszowie w ramach programu pn. „MALUCH 2015”

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU PRZEPROWADZONEGO W FORMIE LICYTACJI NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie remontu sal w budynku szkoły w Czuszowie w ramach programu pn. „MALUCH 2015”

Zaproszenie do składania oferty – Dostosowanie budynku szkoły w Czuszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. ” Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B dofinansowanego ze środków PFRON

Procedura: Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Szczegóły sprawy

l

Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Urząd Gminy Pałecznica

Komórka Referat Oświaty

Opis sprawy : udzielenie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej  wśród mieszkańców Gminy Pałecznica

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony

Kogo dotyczy:  Strażacki Klub Sportowy „ISKRA: z siedzibą w Pałecznicy

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Druk oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica.

Wymagane dokumenty:

– Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

Miejsce składania pism :

Sekretariat Urzędu Gminy Pałecznica ,ul. św. Jakuba 11 tel .41 38 48 037

Termin i sposób załatwienia

– W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy- Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.- Po upływie terminu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Opłaty

Opłata skarbowa – brak. Inne opłaty – brak.

Podstawa prawna :

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Decyzję dotyczącą udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Pałecznica zgodnie z podjętą uchwałą  z dnia 14 listopada 2014 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok .

Dokumenty do pobrania

  • BIP – PROTOKOL_UZGODNIEN
  • wzór oferty
  • wzór sprawozdania

Opracowała :.M.Kura


znak sprawy: ZWG.271.2.NP.2018                             Pałecznica 18.06.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro na „Modernizację/remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięcice dz. nr 291 w km 0+000 – 0+300”

Zamawiający – Gmina Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11 na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 149 996,83 zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa)   lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena brutto [w zł] Gwarancja [w latach]
1.Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza6040

Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

(-) Marcin Gaweł

Wójt Gminy


Oferta realizacji zadania publicznego