ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

                                                                                                Pałecznica, dnia 10.06.2014 r.

dotyczy:    postępowania na wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

Gmina Pałecznica zawiadamia, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m, została złożona 1 oferta przez:

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, której cena brutto wynosi 109 000,00 zł.

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, która została złożona jako jedyna i zawiera cenę nie przewyższającą kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w dniu 12 czerwca 2014 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 (oznaczone dalej jako Zaproszenie)

o udzielenie zamówienia

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

 

Zamawiający:

Gmina Pałecznica

ul. Św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel. (41) 38-48-050 fax. (41) 38-48-107

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” nie stosuje się. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

PAŁECZNICA MAJ 2014

____________________

CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót.

Wykonawca ponadto będzie obowiązany do:

–        utrzymywania drożności komunikacyjnej chodników i drogi dojazdowej,

–        zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,

–        zapewnienia dostępu do sąsiadujących pól,

–        każdego dnia po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót,

Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia (przedmiarze) wskazana została nazwa producenta, nazwa własna, znak towarowy, patent lub pochodzenie, to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały o parametrach nie gorszych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia została przywołana norma, polska aprobata techniczna lub polskie specyfikacje techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu w terminie uzgodnionym z osobą wskazaną w części III Zaproszenia.

CZĘŚĆ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 1 września 2014 r.

CZĘŚĆ III

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

  1. Do porozumiewania się z Wykonawcą uprawniona jest Pani Joanna Hałat-Majka tel. (41) 38-48-037 wew.11,

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.

CZĘŚĆ IV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części VII Zaproszenia.

CZĘŚĆ V

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Wykonawca powinien w oparciu o przedmiar robót, podać cenę oferty netto.
  2. Podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT) i zsumować otrzymując cenę oferty brutto.

Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym  koszty odwozu i utylizacji materiałów odpadowych, koszty organizacji robót, zajęcia chodnika itp.

Tak obliczona cena oferty będzie ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część VIII Zaproszenia).

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

CZĘŚĆ VI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

  1. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
  2. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
  4. Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Gmina Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

Wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m

OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

CZĘŚĆ VII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat), do dnia 10 czerwca 2014 r. r. do godz. 11.00.

CZĘŚĆ VIII

KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

CZĘŚĆ IX

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ X

WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia.

CZĘŚĆ XI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie przysługują.

W załączeniu:

–        Przedmiar robót

–        Załącznik 1 (oferta)

–        wzór umowy (Załącznik 2)

Pałecznica, dnia 27 maja 2014 r.

 ZAL_1 (oferta)

UMOWA wzór