ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „JUŻ PŁYWAM”

 

 

Gmina Pałecznica zaprasza chętnych do udziału w projekcie „Już pływam” realizowanego w ramach programu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

 

Dokumenty (kompletne) należy składać w  sekretariacie  Zespołu Szkół  w  Pałecznicy  ;
ul.Św.Jakuba 43 ;  32-109 Pałecznica;  Tel.41-38-48-645

Wszelkich informacji udziela :

W-ce  Dyrektor Zespołu Szkół w Pałecznicy

mgr  Wioletta Kocel

Koordynator Projektu

 

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE

 „JUŻ PŁYWAM”

                                                         §   1

Postanowienia  ogólne

1. Niniejszy regulamin określa  zasady rekrutacji  i  uczestnictwa w projekcie 

,, Już pływam” realizowanym przez Gminę Pałecznica   w   ramach   zadania  „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”  .

2. Projekt  dofinansowany jest ze środków  budżetu Województwa Małopolskiego.

3. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 200 godzin zajęć nauki pływania       (20 godzin na grupę) w okresie od  01.10.2013r  do 10.11.2013r.

4.Cel projektu:

a) wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenu Małopolski korzystających z kąpielisk;

b) nabycie podstawowych umiejętności pływackich;

c) profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa;

d) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;

e) zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

5. Adresaci programu:

15-osobowe grupy uczniów z niżej wymienionych szkół podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Pałecznicy  – 7 grup

b) Filialna Szkoła Podstawowa w Ibramowicach – 3 grupy

6. Miejsce realizacji projektu : Kryta pływalnia Com Com Zone Miechów

Ul. Konopnickiej 4

32-200 Miechów

7. Niniejszy regulamin określa

a) warunki uczestnictwa w projekcie

b) zasady rekrutacji

c) zasady uczestnictwa

d) zasady monitoringu uczestników

8.Ogólny nadzór  nad  realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw  nieuregulowanych  w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§  2

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Projekt skierowany jest do dzieci szkolnych  z terenu Gminy Pałecznica uczęszczających do  klas   I –VI  szkół podstawowych .

2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa  w projekcie jest wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie ( zał. Nr.1)    

§  3

Zasady rekrutacji

1. Rekrutację w placówkach prowadzić będzie zespół  rekrutacyjny powołany spośród wychowawców.

2. Działania  rekrutacyjne obejmują następujące etapy :

a) wypełnienie przez zainteresowanego rodzica niepełnoletniego ucznia deklaracji  uczestnictwa w projekcie,

b) dołączenie  do deklaracji :

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2),

-oświadczenia rodzica o braku  przeciwwskazań do nauki pływania (zał. nr 3)

-potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 50 zł na konto Urzędu Gminy w Pałecznicy

c) stworzenie listy uczestników projektu i listy  rezerwowej,

d) powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie .

3. Proces rekrutacji rozpocznie się  od   10.09.2013 r. do  30.09.2013 r.

O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia pełnej dokumentacji. Ostateczna  lista  uczestników  w placówce 30.09.2013 r.

4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie  w przypadku  rezygnacji osoby wcześniej  zakwalifikowanej .

Decyzję  o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej  podejmuje opiekun grupy po uzgodnieniu z koordynatorem projektu.

§  4

Zasady uczestnictwa w projekcie

Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa  w zajęciach .

Uczestnicy zobowiązani są w terminie do 30 września 2013 r. do wpłaty w wysokości 50zł  na konto Urzędu Gminy w Pałecznicy Nr 04 8597 0001 0020 0200 0055 0003.


         3.  Dopuszczalna jest nieobecność  na  20 %  zajęć .

         4.  Na poszczególnych  zajęciach sprawdzana  będzie  każdorazowo    obecność i odnotowywana w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

5. Wyjazdy uczestników na basen odbywać się będą  zgodnie z ustalonym harmonogramami  w poszczególnych placówkach.


              Miejsce  zbiórki  / wyjazd , powrót / z parkingu  szkoły.

                                                                        §  5

Zasady monitoringu uczestników  projektu

1. Uczestnik projektu zobowiązuje  się  do systematycznego uczestniczenia w zajęciach    oraz  wypełniania  ankiet monitorujących dotyczących uczestnictwa w projekcie  i realizowanych działań .

             §  6

Postanowienia  końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez  cały okres realizacji projektu .

2. Regulamin jest dostępny  na  stronie internetowej Urzędu Gminy w Pałecznicy oraz Zespołu Szkół w Pałecznicy.


www.palecznica.pl

 

 

                    Załącznik Nr 1  do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JUŻ PŁYWAM”

Ja niżej podpisana/y

  …………………………………………..……………………………..

(imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego )

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………

(imię nazwisko dziecka , uczestnika projektu)

                     

Nr PESEL:

ucznia klasy…………………………………………………………………………………………. Szkoły/Zespołu…………………………………………………………………………………….

zam. .. ……………..…….… ………………… w projekcie „JUŻ PŁYWAM”.

Wyrażenie zgody to akceptacja regulaminu załączonego do wniosku.

Do deklaracji uczestnictwa  załączam :

-oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do nauki  pływania.

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Deklaruję dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy w  Pałecznicy Nr 04 8597 0001 0020 0200 0055 0003 kwoty w wysokości 50,00 zł

Deklaruję regularne uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach.

Zobowiązuję się do osobistego przywozu i  odbioru dziecka  z ustalonego miejsca zbiórki 

Nr telefonu rodzica do kontaktu: ……………………………………………

………………………………………..………………………………..

(miejscowość , data)                                       (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego)

(Nr i data przyjęcia wniosku)…………………………………………..………………………

 

 

Zaącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „ JUŻ PŁYWAM”

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu „ JUŻ PŁYWAM” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest  Gmina Pałecznica ;                   ul .Św.Jakuba 43;  32-109 Pałecznica

Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „ JUŻ PŁYWAM”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości .

Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „ JUŻ PŁYWAM”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do realizacji celów projektu.

Mam prawo do treści swoich danych i ich poprawienia

……………… dnia…………….2013r.                     ……………………………

        (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA PROJEKTU „ JUŻ PŁYWAM”

O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI PŁYWANIA

Ja niżej podpisana/y oświadczam iż nie ma przeciwwskazań aby moje dziecko

…………………………………… podjęło naukę pływania.

…….…………………………………………

/Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/