Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 50 000 zł netto

W związku z realizacją projektu pn.: „Nauka nas szuka” współfinansowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie
10.01.03 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych przy realizacji ww. projektu.