Zapytanie ofertowe – Opracowanie Diagnozy

Pałecznica, 21.10.2016 r.

                                                                  ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

– opracowanie diagnozy dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Opracowanie diagnozy społecznej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pałecznica, zgodnie  z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym z Ustawą z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Wytycznymi Ministra Rozwoju w Zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Diagnoza powinna dotyczyć całego obszaru gminy, z uwzględnieniem sytuacji społeczno- gospodarczej w jej poszczególnych sołectwach, opartych na wymiernych danych, w tym danych z GUS a także danych pozyskanych od poszczególnych instytucji, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Uwzględniać następujący zakres tematyczny: – sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, sfera przestrzenno-funkcjonalna, – sfera techniczna.

 

                

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2016 roku.
  2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
  4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – diagnoza dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  3 listopada 2016 roku do godziny 12:00

 

 

 

Edyta Gawlik

Podpis osoby prowadzącej sprawę

111