Zapytanie ofertowe – Opracowanie GPR

Pałecznica, 21.12.2016 r.

111

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

– Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Gminny Program Rewitalizacji powinien zostać sporządzony zgodnie z zasadami kompleksowości, koncentracji interwencji, komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz realizacji zasad partnerstwa i partycypacji. Powinien zawierać co najmniej:
– szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;

– opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;

– opis wizji stanu obszary po przeprowadzeniu rewitalizacji;

– cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;

-opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych i inne niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 28 lutego 2017 roku.
  2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
  4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  3 stycznia 2017 roku do godziny 12:00

 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wzór Umowy GPR – Pałecznica

 

Karolina Wądek

Podpis osoby prowadzącej sprawę