ZAPYTANIE OFERTOWE

Pałecznica, 03.02.2017 r.

                                                          

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

– Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce” realizowany w ramach projektu „Polsko – norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Konferencja na około 100 osób. Miejsce konferencji: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.
             

  1. Termin realizacji zamówienia: 24.02.2017 roku.
  2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
  4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – – Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”

Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  17 lutego 2017 roku do godziny 12:00

 

 

 

Joanna Hałat – Majka

Podpis osoby prowadzącej sprawę