ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Szanowni mieszkańcy Gminy Pałecznica

1 stycznia 2012 roku weszła w życie  ustawa  z dnia 1 lipca 2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach. Ustawa ma na celu wypracowanie takiego systemu, który byłby najlepszy dla środowiska i pozwoliłby na pozbycie się „dzikich wysypisk śmieci” z naszych lasów, rzek, dróg. Ma ona także dopingować mieszkańców do segregacji śmieci , co pozwoli na składowanie tylko tych odpadów, których nie można już dalej wykorzystać.  Wszystkie gminy zostały bezwzględnie zobowiązane do wprowadzenie zmian ustawowych w życie.

Rada Gminy

> określi w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie bedą państwo zobowiąznai do przekazania, w wyznaczonym przez urząd terminie wypełnionej deklaracji wraz z kopią dotychczas obowiązującej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

> ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia- proszę oczekiwać informacji ze strony urzędu gminy.

> opłata za odpady segregowane będzie niższa opłaca się więc segregować odpady.

> Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców.

> gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów od odbierającego

Załączniki:

Tekst ustawy