PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMACJA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od dnia 7 lipca 2015 roku na terenie powiatu proszowickiego rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza. Całodobowy numer telefonu alarmowego –  604 931 160

PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Na terenie Gminy Pałecznica funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej.

Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU

Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30 – kontakt z pracownikiem socjalnym

Ostatnia środa każdego miesiąca:

12:30 – 14:30  Porady prawne

13:00 – 16:00 Porady psychologiczne
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, bądź telefonicznie pod numerem: 41 38 48 234 godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek).

WARTO WIEDZIEĆ:

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

współmałżonkowie

partnerzy w związkach nieformalnych

dzieci

osoby starsze

osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej.

Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, poniżanie, wyzwiska, krytykowanie, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc ekonomiczna – uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożliwość zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych.
To m.in. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…
Przemoc seksualna – forma przemocy obejmująca różne działania, w tym: wymuszony stosunek płciowy w ramach związku (gwałt randkowy), gwałt dokonany przez obce osoby, molestowanie seksualne (w tym domaganie się stosunku seksualnego w zamian za pracę lub korzyści w szkole), wykorzystywanie seksualne dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie, zmuszanie do prostytucji i handlu ludźmi w celach seksualnych, małżeństwo z dzieckiem, brutalne działania przeciwko integralności seksualnej, w tym okaleczania narządów płciowych.
To także: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych…

 

Inny rodzaj zachowań:

–        niszczenie rzeczy osobistych

–        demolowanie mieszkania

–        wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

–        pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

–        zmuszanie do picia alkoholu

–        zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

 

Przemoc domowa charakteryzuje się także tym, że:
1. Jest intencjonalna.
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierównomierne.
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste.
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból.
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc domowa to:

  • Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby;
  • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie (niedawaniem pieniędzy, wyłączaniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci);
  • Brak szacunku: ustawiczne upokarzanie ofiary przy innych, nieodpowiadanie na pytania ofiary, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych;
  • Nadużycie zaufania: kłamstwa, okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień;
  • Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno chodzić ofierze, uniemożliwianie jej kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną;
  • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie ofiary, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie ofiary przed innymi;
  • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania ofiary, niszczenie rzeczy ofiary, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem ofiary albo dzieci.

PAMIĘTAJ!!!  Przemoc jest przestępstwem !!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Są to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, oświata – szkoła ,  ośrodek zdrowia – lekarze, pielęgniarki .

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZYDATNE LINKI:

karta praw osoby dotniętej przemocą

karta inf.-dla osoby stosujacej przemoc w rodzinie

BROSZURA