Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 19, Tel: 041 38 48 037 wew. 12
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Stypendium może być udzielone jedynie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym
ucznia tj.:
a. zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, zeszytów,
programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
b. zakup przyborów szkolnych, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki,
farby, kartony, bloki rysunkowe, pędzle, kalkulatory, przybory do nauki zawodu i innych
artykułów szkolnych;
c. zakup plecaka sportowego lub torby sportowej (1 szt. na semestr), odzieży sportowej (1
szt. na semestr) typu: bluza sportowa, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki
sportowe, dres sportowy, a także obuwia sportowego (1 szt. na semestr) i odzieży ochronnej
dla uczniów szkół branżowych;
d. opłaty za udział ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach",
wyjściach/wyjazdach do kina, teatru, na basen;
e. opłaty za korepetycje ucznia, za udział ucznia w szkoleniach czy kursach nauki języka
obcego, komputerowych, sportowych i innych zajęciach edukacyjnych;
f. opłaty za abonament internetowy;
g. zakup komputera, laptopa lub notebooka i sprzętu komputerowego typu: procesor, płyta
główna, pamięć komputerowa, dysk twardy, monitor, klawiatura, mysz komputerowa,
pendrive, drukarka, skaner, modem, głośniki, a także zakup multimedialnych programów
edukacyjnych, tuszu do drukarki;
h. zakup biurka, krzesła do biurka i lampki na biurko;
i. koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poza
miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie;
j. inne koszty związane z pobieraniem przez ucznia nauki w szkole i poza szkołą
Koszty związane z udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych i pobieraniem nauki muszą
być udokumentowane fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi
rodzaj i wysokość tego wydatku (np. dowody wpłaty, bilety, zaświadczenia ze szkół),
zawierającymi, co najmniej: oznaczenie płatnika zgodnie z danymi wnioskodawcy lub ucznia,
któremu przyznano stypendium oraz przedmiot zakupu towarów lub usług, jak również
odnosić się do okresu, na który przyznawane jest stypendium szkolne. W przypadku
nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne decyzja przyznająca
stypendium szkolne wygasa.
UWAGA:
1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne
na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą
zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby
wystawiającej fakturę lub rachunek.
2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo
zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu
wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze
edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych,
zajęcia sportowe. Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację
„szkolne” lub „sportowe”, w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest
odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy –
o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury
4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie
w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym
ucznia.
5. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego
koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary
obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla
konkretnego dziecka.
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc
o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty
i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do
szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być
finansowany w ramach stypendium szkolnego…”
Wydatki niekwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:
1. Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego, czy wyżywienia w
szkole
2. Koszt udziału w innych imprezach niemających charakteru edukacyjnego.
3. Odzież i obuwie codziennego użytku, chociażby miały adnotację „sportowe, np.
sweter sportowy, kurtka sportowa, itp.
4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
5. Okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny

Więcej informacji w pliku poniżej.