Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków: 

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), 
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), 
  • statut Gminy Pałecznica. 

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Wójta Gminy Pałecznica:

Urząd Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica 

  • gabinet Wójta Gminy Pałecznica – pokój nr 21, tel. 41 3848037, fax.: 41 3848037 wew. 19 
  • Sekretariat Wójta Gminy Pałecznica – pokój nr 23, tel. 41 38 48 037 
  • e-mail: urzad@palecznica.pl 

Termin przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Wójta Gminy Pałecznica: 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia – poniedziałek w godzinach 8:00 – 13:00, a w sprawach ważnych każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych. 

Zastępca Wójta, Sekretarz i kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych.

Pracownicy poszczególnych stanowisk organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu. 

Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządza się notatki/protokoły.

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Przewodniczącego Rady Gminy Pałecznica:

Urząd Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica 

  • pokój nr 11 – tel. 41 3848037, fax.: 41 3848037 wew. 19 
  • punkt obsługi klienta – sekretariat, tel. 41 3848037, fax.: 41 3848037 wew. 19 
  • e-mail: urzad@palecznica.pl 

Termin przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Przewodniczącego Rady Gminy Pałecznica:

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia – poniedziałek w godzinach 09:00 – 11:00.