Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Pokój Nr 29, Tel: 041 38 48 037 wew. 11
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Urząd Gminy Pałecznica uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)(t.j. Dz. U. Nr 251, poz. 1885) od dnia 1 stycznia 2010 r. tracą aktualność zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy posiadający takie wpisy zobowiązania są do 31 grudnia 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie.

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu, może spowodować po 1 stycznia 2010 r. trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.)

Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS.

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisanych do rejestrów przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia będzie następować w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, której głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008 r.

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004 (Dz. U.2004 Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) zachowują swoją moc do czasu ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.