Aktualności


Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące utrzymywania zwierząt w gospodarstwach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o aktualnych przepisach prawa dotyczących utrzymywania zwierząt w gospodarstwach. W związku z rozpoczynającym się okresem zimowym PLW w Proszowicach informuje o wzmożonych kontrolach warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach, szczególnie zwierząt towarzyszących (psy, koty).

2023-11-28, 7:49

Mikołajki 2023

Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci poniżej 15 roku życia, zamieszkujące naszą gminę na Mikołajki, które odbędą się 3 grudnia 2023 roku. Rodziców prosimy o zgłaszanie swoich dzieci u przedstawicieli KGW w swojej miejscowości.

2023-11-21, 10:48

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica dotycząca nawyków zużycia energii

Celem niniejszej ankiety jest poznanie nawyków dotyczących zużycia energii i czynników mających na nie wpływ wśród mieszkańców Gminy Pałecznica w wieku powyżej 18 lat. Ankieta zawiera pytania dotyczące codziennych dojazdów do pracy, stylu życia, zużycia energii i zasobów oraz chęci podejmowania działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowywaniu strategii klimatyczno-energetycznej dla gminy Pałecznica. Ankieta jest anonimowa.

2023-11-20, 14:47

Kontrola dokumentów korzystania z usług asenizacyjnych

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2023.1469 ze zm.) nałożono na Wójta Gminy obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy. Mając na uwadze powyższe wzywa się do przedłożenia do 31.12 w Urzędzie Gminy Pałecznica dokumentów korzystania z usług asenizacyjnych. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę Panem Grzegorzem Pióro.

2023-11-15, 11:16

I Gminny Dzień Seniora

Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Pałecznica powyżej 60 roku życia na I Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się 26 listopada w Centrum Rozwoju Społecznego. Obecność należy potwierdzić telefonicznie do 10 listopada.

2023-10-31, 12:09

Prośba do mieszkańców Gminy Pałecznica o właściwą segregację odpadów komunalnych!

Analiza sprawozdań za rok 2023 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co skutkuje nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. W związku z tym, prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o oddawanie odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2023-10-25, 14:03

Przejdź do wszystkich aktualności

Warto zajrzeć


Filmy promocyjne


Logotypy UE, RP i Małopolski