StopkaWażne linkiDeklaracja dostępnościRODOOficjalna stronaUrząd Gminy

Urząd Gminy Pałecznica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Pałecznica

W Gminie Pałecznica przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa palecznica.pl spełnia wymagania w 98,83%.

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • widoczny fokus
  • wyróżnienie odnośników
  • czytanie strony

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Św. Jakuba 11 w Pałecznicy i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku Urzędu Gminy Pałecznica znajduje się od strony ul. Św. Jakuba. Przed budynkiem wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest  płaskie, wyłożone kostka brukową. Przy wjeździe z parkingu jest obniżony krawężnik. Drzwi wejściowe rozsuwają się samoistnie są oznaczone dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130-140 cm ( pierwszy pas) i od  90 – 100 ( drugi pas).Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduję się ogólny plan budynku z zaznaczeniem punktu ,, tu jesteś”(dodatkowo plan budynku w alfabecie Braille’a).Na każdym piętrze jest  tablica informacyjna oraz przy każdym pokoju  umieszczona jest tabliczka informująca o nr pokoju  oraz funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W urzędzie jest winda, na lewo od wejścia głównego. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille`a,. Na klatce schodowej na końcach poręczy zamontowane zostały nakładki informujące na jakim piętrze się znajdujemy – oznaczenie  w alfabecie Braille’a

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W urzędzie  jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak systemu informacji głosowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa  jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Oświadczenie sporządzono dnia : 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Marcinkowski, adres poczty elektronicznej admin@palecznica.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualizacja: 31.03.2023