Obowiązek złożenia zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Drodzy Pracodawcy, przypominamy, iż Waszym obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie Wójta Gminy Pałecznica o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkującym teren Gminy Pałecznica poprzez złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego oraz dołączenia do zawiadomienia kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Data publikacji: 2023-12-05, 9:00

Przejdź do aktualności

Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące utrzymywania zwierząt w gospodarstwach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o aktualnych przepisach prawa dotyczących utrzymywania zwierząt w gospodarstwach. W związku z rozpoczynającym się okresem zimowym PLW w Proszowicach informuje o wzmożonych kontrolach warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach, szczególnie zwierząt towarzyszących (psy, koty).

Data publikacji: 2023-11-28, 7:49

Przejdź do aktualności

Mikołajki 2023

Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci poniżej 15 roku życia, zamieszkujące naszą gminę na Mikołajki, które odbędą się 3 grudnia 2023 roku. Rodziców prosimy o zgłaszanie swoich dzieci u przedstawicieli KGW w swojej miejscowości.

Data publikacji: 2023-11-21, 10:48

Przejdź do aktualności

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica dotycząca nawyków zużycia energii

Celem niniejszej ankiety jest poznanie nawyków dotyczących zużycia energii i czynników mających na nie wpływ wśród mieszkańców Gminy Pałecznica w wieku powyżej 18 lat. Ankieta zawiera pytania dotyczące codziennych dojazdów do pracy, stylu życia, zużycia energii i zasobów oraz chęci podejmowania działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowywaniu strategii klimatyczno-energetycznej dla gminy Pałecznica. Ankieta jest anonimowa.

Data publikacji: 2023-11-20, 14:47

Przejdź do aktualności

Kontrola dokumentów korzystania z usług asenizacyjnych

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2023.1469 ze zm.) nałożono na Wójta Gminy obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy. Mając na uwadze powyższe wzywa się do przedłożenia do 31.12 w Urzędzie Gminy Pałecznica dokumentów korzystania z usług asenizacyjnych. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę Panem Grzegorzem Pióro.

Data publikacji: 2023-11-15, 11:16

Przejdź do aktualności

Dzienny Dom Senior +

Jesteś mieszkańcem Gminy Pałecznica w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, który ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego? SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Senior+”

Data publikacji: 2023-10-31, 13:13

Przejdź do aktualności

I Gminny Dzień Seniora

Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Pałecznica powyżej 60 roku życia na I Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się 26 listopada w Centrum Rozwoju Społecznego. Obecność należy potwierdzić telefonicznie do 10 listopada.

Data publikacji: 2023-10-31, 12:09

Przejdź do aktualności

Prośba do mieszkańców Gminy Pałecznica o właściwą segregację odpadów komunalnych!

Analiza sprawozdań za rok 2023 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co skutkuje nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. W związku z tym, prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o oddawanie odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data publikacji: 2023-10-25, 14:03

Przejdź do aktualności

Bonus frekwencyjny dla gmin

W związku z odbywającymi się w najbliższą niedzielę (15 października 2023 r.) wyborami parlamentarnymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu zaktywizowania mieszkańców gmin do 20 tysięcy mieszkańców wprowadziło bonusy frekwencyjne. Każda gmina, w której frekwencja przekroczy 60% otrzyma: 250 tys. zł z przeznaczeniem na działalność KGW i orkiestr dętych, 250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe. Gmina z największą frekwencją w powiecie otrzyma również 2 miliony.

Data publikacji: 2023-10-13, 13:35

Przejdź do aktualności

Wsparcie na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych

ARiMR informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. Nabór rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r. Wsparcie można otrzymać maksymalnie do 500 m². Wysokość wsparcia będzie wynosić 40 zł/m².

Data publikacji: 2023-10-12, 9:02

Przejdź do aktualności