„AKTYWNI DO CELU” – Projekt jest realizowany przez Gminę Pałecznica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego partnerem jest Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oddział w Pałecznicy.

Projekt jest skierowany do osób z terenów wiejskich doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zarówno osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, rolników oraz zależnie od diagnozy potrzeb otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie zdiagnozowany przez specjalistę do spraw ścieżki integracji, psychologa oraz doradcę zawodowego pod kątem potrzeb i możliwości. Następnie w zależności od diagnozy uczestnik będzie mógł skorzystać z Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, możliwość skorzystania z porad prawnika, podstawy obsługi komputera pod okiem informatykiem – specjalista ds. wykluczenia cyfrowego, warsztatów kompetencji społecznych oraz warsztatów kompetencji rodzicielskich ( zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej), grupy wsparcia uzależnionej od diagnozy indywidualnych potrzeb oraz Usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym ( możliwość skorzystania z usług fizjoterapeuty w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie lub powodujących oddalenie od rynku pracy). Wsparcie w ramach projektu zgodnie z przeprowadzoną diagnozą będzie dostosowane w sposób elastyczny do potrzeb każdego uczestnika. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z Usług aktywnej integracji zawodowej, gdzie każda osoba otrzyma wsparcie coacha, doradcy zawodowego na spotkaniach indywidualnych i grupowych oraz zgodnie z Indywidualnym Planem Działania ( IPD) będzie mogła skorzystać ze szkoleń, staży zawodowych poprzedzonych badaniami. Nasze kompleksowe wsparcie ma na celu podniesienie kompetencji życiowych uczestników, odzyskanie przez nich stabilizacji ekonomicznej, poczucia bezpieczeństwa, podniesienie wiary we własne siły i możliwości.

Okres realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2016-01-01 Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2018-12-31
Opis grup docelowych
Gmina Pałecznica liczy 3655 mieszkańców w tym 1840 kobiet oraz 1815 mężczyzn(stan na dzień 31.12.2014 źródło Ocena Zasobów Pomocy Społecznej).

Według statystyk PUP Proszowice na dzień 31.12.2014 roku liczba osób bezrobotnych w Pałecznica wynosiła 184 osób (K- 83, M-104), w tym 107 długotrwale ( K- 55, M-52 ). Ogromne znaczenia ma fakt ,iż gmina jest położona na terenie rolniczym co powoduje,że osoby posiadające powyżej 1ha przeliczeniowego nie mają możliwości zarejestrowania się w PUP, co z kolei powoduje niemiarodajną statystykę osób bezrobotnych(ukryte bezrobocie).
Osoby te regularnie korzystają z pomocy GOPS. Wyniki analizy dokumentacji osób korzystających z pomocy potwierdzają trudną sytuacje zawodową i rodzinną mieszkańców gminy. W 2014 roku z pomocy skorzystało 187 rodzin ze względu na: ubóstwo – 52, bezrobocie – 31, niepełnosprawność – 45, alkoholizm – 9, długotrwałą chorobę – 44 oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstw domowych – 6 rodzin
(źródło: MPiPS ). Głównym problemem dotykającym mieszkańców gminy jest przede wszystkim bezrobocie, niepełnosprawność oraz dysfunkcje w szczególności uzależnienie od alkoholu,niezaradność życiowa rodzin , problemy opiek. – wychowawcze. Rolniczy charakter gminy,niski poziom dochodów,wielodzietność rodzin,niski poziom wykształcenia,brak aspiracji życiowych,brak poczucia obowiązku i wiary w sukces uniemożliwiają samorealizację i powodują powstawanie warunków powodujących zagrożenie wykluczeniem społecznym, często wielokrotnym z tytułu np. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, bezradności życiowej itp. Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy jest ogromnym problemem dotykającym osoby zamieszkujące gminę Pałecznica. W wyniku szczegółowej analizy dokumentów GOPS stwierdzono wiele barier mających wpływ na uczestnictwo w projekcie oraz szansę znalezienia zatrudnienia:

1.w przypadku osób niepełnosprawnych jest to mała mobilność, niechęć opuszczania miejsca zamieszkania i kontaktu z obcymi osobami. W odpowiedzi na to w projekcie zostaną zastosowane działania mające na celu zmianę postawy jak również udogodnienia w postaci zapewnienia częściowego zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, w indywidualnych przypadkach szkolenia w miejscu zamieszkania, pomoc w przełamywaniu barier architektonicznych itp.;
2. w przypadku kobiet często występującym problemem jest opieka nad dziećmi lub osobami zależnymi. W takim przypadku zakłada się pomoc w opiece nad osobami zależnymi i dziećmi podczas trwania zajęć, elastyczny udział w formach reintegracji społecznej i zawodowej;
3. niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje kobiet przebywających dłuższy czas w domu po urodzeniu dziecka. W takich przypadkach zakłada się pomoc w nabyciu odpowiedniej wiedzy lub nowych kwalifikacji zgodnie ze zdiagnozowanymi możliwościami oraz potrzebami lokalnego rynku pracy;
4. niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. celem podejmowanych działań będzie promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców.
Wsparciem w okresie realizacji projektu zostanie objętych 66 osób (w latach 2016-2018) : w roku 2016- 26 osób, w 2017 roku- 20 osób, w 2018 roku – 20 osób.

Preferowaną grupą docelową objętą wsparciem w pierwszej kolejności będą:
a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (dokumentacja GOPS);

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);

c) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (dokumentacja GOPS).

Za przynależność do preferowanej grupy docelowej uczestnik otrzyma od 1 – 3 punktów.
Biorąc pod uwagę możliwe zmiany liczby uczestników/uczestniczek projektu na etapie jego realizacji zostanie zachowany wymagany odsetek osób niepełnosprawnych (minimum 10%).

Grupą docelową projektu będą osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie (jeśli będzie to niezbędne, będzie wynikało z diagnozy potrzeb ) zamieszkujące/ pracujące/ uczące się na terenie gminy Pałecznica. Dzięki udziałowi w projekcie osoby te podniosą swoje kompetencje społeczne, rodzicielskie, zwiększą swoje motywacje do działania i wiarę we własne możliwości, podniosą kwalifikacje zawodowe, a docelowo część osób zdobędzie zatrudnienie. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, wsparcie realizowane będzie na podstawie PAI. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie będą stanowiły pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Pierwszym elementem wsparcia będzie diagnoza potrzeb każdego uczestnika projektu.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób cykliczny – w styczniu/lutym 2016 roku, w grudniu 2016/styczniu 2017 oraz w grudniu 2017/styczniu 2018 roku. Rekrutacja odbędzie się poprzez bezpośredni kontakt zatrudnionego w ramach projektu (koszty pośrednie) specjalisty do spraw ścieżki integracji z mieszkańcami gminy Pałecznica (kontakt telefoniczny, wizyty osobiste).

Kryteria rekrutacji będą następujące. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria obowiązkowe:
– zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dokumentacja GOPS)
– zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ucząca się /pracująca na terenie Gminy Pałecznica (oświadczenie uczestnika);
– wyrażająca zgodę na udział w projekcie (oświadczenie uczestnika).

Kryteria rekrutacyjne dodatkowe punktowane (0-5 pkt.):
– osoba ze stopniem niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) – (0-1 punkt)
– pozostająca pod opieką GOPS Pałecznica ( oświadczenie uczestnika) – (0-1 punkt)
– pozostająca bez zatrudnienia (bez konieczności zgłoszenia do PUP)- 1 pkt. , i/lub zatrudnieni rolnicy-1 pkt., i/lub wykazywać w rodzinie problemy (opiekuńczo – wychowawcze,bądź problem alkoholowy itp. – 1 pkt. (dokumentacja GOPS) – max. można uzyskać 3 punkty. Ponadto 3 punkty będzie można otrzymać za spełnienie kryterium przynależności do preferowanej grupy docelowej ( wymienionej powyżej). Maksymalnie będzie można otrzymać 8 punktów. Minimalna ilość kwalifikująca do projektu będzie wynosiła 2 punkty. Uczestnik spełniający wszystkie wymogi zostanie przez specjalistę ds. ścieżki integracji wpisany na listę uczestników projektu. W przypadku większej ilości zgłoszeń osoby spełniające kryteria zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu osoby zakwalifikowanej na jej miejsce zakwalifikowana będzie osoba według kolejności wpisania na listę rezerwową pod warunkiem,że zmiana zostanie zatwierdzona przez Zespół Zarządzający w osobach: Kierownika GOPS, Kierownika Projektu oraz specjalisty ds. ścieżki integracji. Osoby niezakwalifikowane do projektu będą miały możliwość odwołania w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia o odrzuceniu ich kandydatury. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Zespól Zarządzający w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. O decyzji zainteresowany zostanie poinformowany przez Kierownika Projektu. Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Plakaty i informacje będą skierowane tak do mężczyzn jak i do kobiet, a formy wsparcia będą dostosowane do możliwości potencjalnych uczestników, a nie ze względu na płeć . Ogłoszenie o naborze do projektu zostanie wywieszone w miejscu publicznym ogólnodostępnym tj. na lokalnych tablicach ogłoszeń. Grupa docelowa jest zgodna z SZOOP RPO WM.
Potrzebą potencjalnych uczestników projektu jest odzyskanie stabilizacji ekonomicznej,poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne możliwości. Barierą są głównie mechanizmy psychologiczne: niska samoocena,strach przed działaniem,poczucie bezradności,brak wsparcia. Źródłem pozyskiwania danych są wywiady środowiskowe z których wynika,że potencjalni uczestnicy oczekują przerwania swoistego uzależnienia od pomocy społecznej,chcą zmienić swoją sytuacje społeczną i zawodową,dążyć do osobistego rozwoju. Mieszkańcy gminy Pałecznica wykazują duże zainteresowanie udziałem w projekcie.
Liczba uczestników projektu:
Indywidualnych 66 Instytucjonalnych 0.