Projekt był realizowany w ramach programu MRPO 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. W ramach projektu powstał w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt skupiający przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum wraz z zapleczem sportowym. W szkole oprócz klas lekcyjnych znajdą się: stołówka z zapleczem, pracownie przedmiotowe oraz gabinety dla nauczycieli. Budynek jest 3 kondygnacyjny. Centrum pomieści ponad 430 uczniów. W ramach przyznanej dotacji wyremontowana została także pobliska sala gimnastyczna z wewnętrznymi instalacjami, prace objęły również zagospodarowanie terenu. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w dostępie do edukacji. Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost dostępu do edukacji mieszkańców wsi, została stworzona nowa oferta edukacyjna i sportowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z gminy Pałecznica, poprawa standardów infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich, poprawa opieki nad dzieckiem i jego szans edukacyjnych i rozwojowych, wzmocnienie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z gminy Pałecznica oraz ich prawa do godnej i efektywnego rozwoju, pozwalającego w przyszłości na włączenie się w nurt życia społecznego. Koszt całkowity zadania – 7 140 560 zł Dofinansowanie – 2 999 140 zł Budżet gminy – 4 141 420 zł.